کلینیک آرامیس تنها کلینیک دارنده مجوز وزارت بهداشت وبا تجربه ترین کاشت کارها در شرق تهران میباشد.

انواع کاشت مو

کاشت ها ب 3 روش fut, fitو ترکیبی انجام می‌شود.

روش fut

رایج ترین روش و قدیمی ترین روش برای کاشت مو روش fut یا همان جراحی هست ک نواری باریک از موهای پشت سر شخص برداشته می‌شود سپس قسمت پشت سر بخیه می‌شود.از نوار برداشته شده در زیر میکروسکوپ گرافت های مو جدا و آماده کاشت میشود.

روش fit

روش fit یا غیر جراحی،در این روش گرافت های مو با استفاده از دستگاه پانچ کاشت میشود بدون هیچ گونه جراحی و بخیه ای این روش معمولا برای قسمت هایی ک طاسی کمی دارند بکار می‌رود. در کلینیک آرامیس این روش با مدرن ترین وکارآمدترین دستگاه ها انجام میشود.

روش ترکیبی

روش ترکیبی روشی تلفیقی از هر 2 روش fitوfut میباشد،ک برای قسمت هایی ک طاسی بیشتری دارن ب کار می‌رود و بهترین بازدهی را دارد.

برای انجام هریک از 3 روش گفته شد مراجعه کننده بی حس می‌شود و هیچگونه درد و ناراحتی احساس نمیکند.
برای انجام یک کاشت پرتراکم وطبیعی باید تیم حاذق و باتجربه، حضور پزشک در حین کاشت و کلینیکی که دارای مجوز وزارت بهداشت و به روز ترین تجهیزات باشد در نظر گرفته شود کلینیک آرامیس سعی در کنار هم آوردن تمامی این امکانات برای انجام با کیفیت ترین کاشت داشته است